สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
Online:  1
Visits:  27,232
Today:  19
PageView/Month:  315
Last Update:  28/8/2560
   สารบัญสหกรณ์ 
 
 
          
 วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรธุรกิจ มีบริการครบวงจร ที่มุ่งสร้างเครือข่ายพันธมิตร
โดยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน

ภารกิจ: ประกอบด้วยภารกิจสำคัญ 5 ประการได้แก่
ภารกิจที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างและระบบงานของสหกรณ์ให้มีมาตรฐาน
 วัตถุประสงค์
 1.เพื่อพัฒนาโครงสร้างให้เอื้อต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิ
ภาพประสิทธิผลที่ยั่งยื่นและมีความเป็นธรรมาภิบาล
 2.เพื่อให้บุคคลากรมีความรู้ ความสมารถในการบริหารจัดการ

ภารกิจที่ 2 การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์แบบครนวงจร
 วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้สหกรณ์มีธุรกิจครบวงจรและเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน
2.เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านการตลาด

ภารกิจที่ 3 การสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการบริการอย่างทั่วถึง
 วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และธุรกิจเอกชน
2.เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการตลาด
3.เพื่อขยายธุรกิจและการบริการแก่สมาชิก

ภารกิจที่ 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพประสิทธิ
 ผลต่อการดำเนินงานของสหกรณ์มากยิ่งขึ้น
2.เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์อย่างทั่วถึง โดยใช้ระบบสาร
 สนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ภารกิจที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
 วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้สมาชิกและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


   

กฎหมายน่ารู้
   การกู้ยืมเงิน
   การค้าประกัน
   การซื้อขาย
   การจำนอง
   การเช่าทรัพย์
   การขายฝาก
   การเชื่อซื้อ
   การละเมิด
   เว็บไซต์บริการ
   ห้องสมุดกฎหมาย
   สลากกินแบ่งรัฐบาล
   ตารางรถทัวร์
   ตารางรถไฟ
   สมุดหน้าเหลือง
   ตรวจสภาพอากาศ
   จังหวัดพิษณุโลก
 
Online:  1
Visits:  27,232
Today:  19
PageView/Month:  315